*** English text & sign-up options below ***


Ik hoef niets meer te lezen en doe graag mee!

Herken je dit? 

Het einde van het jaar is in zicht. Je neemt je altijd voor om daar eens goed bij stil te staan en te evalueren wat het jaar je heeft gebracht zodat je met een opgeruimd en (enigszins) tevreden gevoel het nieuwe jaar in kan. Maar dan komt het normale leven er tussen en zijn er zóveel dingen te doen dat jouw afsluiting van het jaar erbij inschiet.

Zonde. En het kan anders. Met deze workshop en mij als stok achter je deur.

Ik gun je een afsluiting van het jaar die even natuurlijk verloopt zoals de bomen hun blaadjes laten gaan in het najaar. Wat je niet zelf loslaat zal worden losgerukt door de wind en de storm. Als je krampachtig blijft vasthouden kan dat wel eens heel naar gaan worden…

Daarom is het belangrijk om terug te blikken, te evalueren en bewust te kiezen wat je los gaat laten en wat je mee wilt nemen. Alleen zo creëer je ruimte voor iets nieuws. En als je onbewust blijft vasthouden aan van alles, dan ben je als de drukke binnenstad van Amsterdam: altijd druk, altijd bezig en er is nergens plek om te parkeren. Inspiratie kan niet tot je komen omdat je alsmaar aan het door rennen bent van het ene agendapunt naar het volgende. Het Leven krijgt een “in-gesprek-toon” te horen als het probeert met je te communiceren en de dingen waar je naar verlangt kunnen nergens landen, want je zit vol. En dan ben je aan het einde van het jaar teleurgesteld dat je niet hebt gekregen wat je wou!? Of kreeg je juíst wat je nodig had?

Everything you want, wants you too. But you need to be available.

Wat als er een manier is om af te ronden en bewúst het nieuwe jaar in te gaan waardoor je meer voldoening gaat ervaren?

Al zo'n 4 jaar leef ik met de seizoenen en creëer ik m’n jaar afgestemd op wat mijn ZIEL of HART me ingeeft. Dat doe ik met behulp van een soulcard. Dat is een mini vision board met een persoonlijke boodschap van mijn ziel over welke koers ik in het komende jaar mag gaan varen. Ik zet de kaart op een opvallende plek in m’n huis waardoor ik hem regelmatig zie en per seizoen tune ik in op wat er aandacht nodig heeft. Op die manier creëer ik heel organisch, afgestemd op de energie van elk seizoen samen met m’n ziel een bewust en voldoening gevend jaar. Elk jaar als ik terugblik, heb ik zó veel mogen ontvangen: mooie dingen en soms ook pittige lessen, maar dankbaarheid overheerst.

Dat gun ik jou ook.

Als je wilt ervaren hoe je een soulcard maakt en hoe je jouw persoonlijke boodschap het jaar door levend houdt, dan is deze workshop voor jou.

Anderen over Creëer jouw JAAR

"Het maken van de soulcard heeft me op een heel intuïtieve manier geholpen om een verlangen - dat nog grotendeels in mijn onderbewuste lag verscholen - meer zichtbaar en voelbaar te maken. De nazorg van Karolien (ieder seizoen een uitgebreide mail) gaf me goede handvatten hoe ik de energie van dat seizoen kon gebruiken om mijn verlangen daadwerkelijk in mijn leven te brengen. Dat is voor een deel gelukt, en daar ben ik trots op en dankbaar voor. Het maken van de soulcard vond ik zo'n fijn ritueel dat ik dit jaar weer meedoe!" - Tessa
"Ik had echt nooit verwacht dat ik, iemand die best wel analytisch en ratio-georiënteerd is, zoiets kan maken. Ik vind de kaart echt goed gelukt en het is zo fijn om hierin een herinnering te vinden van wat ik belangrijk vind en waarom." - anoniem

Waarom zou je deze workshop met follow-up mentoring willen?

 • Omdat je je zelf 4 uur tijd cadeau wilt geven om bewust stil te staan bij wat er in 2024 wil ontstaan
 • Omdat je wilt leren luisteren naar het fluisteren van je hart, je ziel
 • Omdat je verlangt naar meer flow en minder moeten
 • Omdat je je wilt laten meenemen voorbij je rationele-“bucket list”-denkende mind naar een intuïtief en creatief deel in jou
 • Omdat je juist dát creatieve en intuïtieve deel aan het stuur wilt gaan zetten
 • Omdat je er zelf geen ruimte voor kan maken en je een leuke stok achter de deur nodig hebt
 • Omdat je gedurende het jaar inforamtie en inspiratie wilt ontvangen over hoe je de boodschap van je ziel kan eren en inzetten

Aanmelden?

Wat is belangrijk om te weten?

Afronden – een belangrijke stap VÓÓR dat we gaan creëren
In eigen tijd met (schrijf)opdrachten die je per mail van mij ontvangt, rond je het afgelopen jaar af. Neem je werk mee naar de workshop.

Door goed af te ronden ontstaat er energetisch ruimte om het nieuwe vorm te geven. Als we blijven vasthouden aan dingen, als we het niet kunnen laten gaan en onze handen (ons hart) niet kunnen openen, dan is de kans groot dat we ook niet (volledig) kunnen ontvangen waar we naar verlangen. Helen Schuman verwoord het passend in A Course in Miracles:

It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.

Creëren met een mini-vision-board
Tijdens de workshop nemen we eerst afscheid van 2023 en openen we vervolgens de deuren voor 2024. Door middel van flow-schrijven nodigen we ons onderbewuste uit zich te laten horen. Met behulp van een soulcard (een mini-vision-board die we ter plekke maken) laten we onze ziel spreken over wat er in 2024 mag gaan ontstaan.

Aan het einde van de workshop heb je een inspirerende soul-card voor 2024 waarvan je weet wat hij voor jou betekent en die je gedurende het jaar de wegwijst.

Wat kan je verwachten tijdens de workshop?

 • Ruim 4 uur tijd voor jezelf om jouw koers voor 2024 te gaan bepalen
 • Een intuïtieve mix van meditatie, mantras zingen, dansen/vrij bewegen en flowschrijven…
  alles om je klaar te stomen de boodschap van je ziel via de soulcard te gaan ontvangen.
 • Sharing cirkel – een veilige en uitnodigende setting waarin je wordt uitgenodigd je verhaal te doen en te delen wat zich aandient. Daarnaast wisselen de cursisten uit in korte 1 op 1 gesprekken.
 • Groepscoaching
 • Een zelf gemaakte soul-card om mee naar huis te nemen
 • Inspiratie & ontspanning & plezier

Follow-up mentoring als unieke bonus van de workshop

De follow-up mentoring bestaat uit een aantal met aandacht en zorg opgestelde e-mails die je verdeeld over het jaar van mij ontvangt. Ze geven je informatie over de seizoenen en hoe je je soulcard kan raadplegen als bron van inspiratie voor hetgeen dat je wilt gaan manifesteren in het komende jaar. De opdrachten en suggesties voor rituelen zijn geheel vrijblijvend. Het is aan jou hoeveel werk je er van wilt maken. En als je eens vastloopt of wilt sparren, kan je altijd een 1 op 1 coachsessie met mij boeken om jouw proces weer op gang te krijgen.

Algemene Informatie

Wanneer?
woensdag 27 december 9:00-13:30 uur (Svaha Yoga Downtown Studio)
woensdag 27 december 17:00-21:30 uur (Svaha Yoga Downtown Studio)
EXTRA DATUM: zondag 14 januari  13:30-18:00 uur (The Crossboat bij De Ceuvel)


Wat neem je mee?

 • Een schrijfboekje en pen voor flowschrijven
 • Jouw aantekeningen van de vooraf gemaakte opdracht
 • Comfortabele kleding waarin je vrij kan zitten en bewegen
 • En alles wat je verder nog nodig hebt om je comfortabel en op je gemat te voelen inclusief chocola of andere knabbels die je eventueel wilt delen. Ik zorg voor thee en water.

Investering?
EUR 69,- 
Dat is inclusief:

 • Persoonlijke begeleiding voor en tijdens de workshop
 • Al het materiaal voor het maken van je soulcard
 • Thee, water en knabbels/koekjes
  Neem ajb zelf iets makkelijks te eten mee als de “zit” van vier uur voor jou te lang is om zonder eten te overbruggen.
 • Follow-up mentoring gedurende een heel jaar in de vorm van e-mails met waardevolle informatie en inspiratie

Minimaal: 5 deelnemers
Maximaal: 10 deelnemers

Aanmelden?

***** ENGLISH ***** ENGLISH *****

I don't need to read any further. I'm in!

Do you recognize this?

The year is drawing to an end. You have the best intentions to take time to contemplate and evaluate what the past year has brought to you so that you can move on into the new year with a clear and (to some extent) content feeling. But then everyday life knocks at your door and you have só much to do that there’s no time for a mindful completion of the year.

Too bad. And it can be done differently. With this workshop and me as your accountability buddy.

I really wish for you to complete the year as naturally as trees let go of their leaves in autumn. In fact, whatever you don’t let go will be torn away by wind and storm. If you, for whatever reason keep holding on too tightly to things that are long overdue, it might become a very nasty ride…

That’s why it is so important to evaluate and to consciously chose what to let go and what to take with you into the next year. This way only, you create space for something new to flourish. If you unconsciously hold on to believes, behavioural patterns, people, things, jobs, partners, etc. then you are like the city centre of Amsterdam: busy, full and without any parking spots. Inspiration cannot catch up with you because you’re so busy running from one appointment to the next. Life gets an ”engaged-tone” when trying to communicate with you, and the things you long for cannot land, because you’re full.

Everything you want, wants you too. But you need to be available.

What if there was a way to complete the year and consciously move into the next year which will give you that sense of satisfaction? 

For the past 4 years I’ve aligned my creational process with the energy of the seasons and the callings of my SOUL and HEART. To support this, I use soulcards. A soulcard is a mini vision board with a personal message form your soul about what wants to unfold in the next year. I put it somewhere in my home where I can see it regularly and each season I attune myself to what needs attention at that moment. This way, organically, in harmony with the energies of the season and together with my soul I consciously create a satisfying year. Each year when I look back I notice that I have received só much: beautiful things and sometimes tough lessons, but gratefulness predominates.

I wish for you to have the same experience.

If you want to learn how to make a soulcard and how you can incorporate it's personal message in your daily life, then this workshop is for you.

Why would you want that?

 • Because you want to gift yourself with 4 hours of me-time to contemplate on what wants to unfold in 2023
 • Because you want to learn how to listen to your heart, your soul
 • Because you long to experience more flow and less sturggle
 • Because you want to move beyond the rational - bucketlist - thinking mind to a intuitive and creative part of you
 • Because you want exactly that creative and intutive part of you taking the lead
 • Because you want to create time and space for this

Sign up?

What's important to know?

Completing – an important step BEFORE we start to create
Before we meet, you will receive an assignment by e-mail that will support you in completing your 2023. Please, bring your work to the workshop.

Only when something is completed space will open up for something new to arise and find its way into our lives. If we hold on to old things, if we cannot let go and open our hands (and heart), the chances of being able to (fully) receive what we long for remains small. Helen Schuman puts it adequately in A Course in Miracles:

It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.

Creating with a mini-vision-board
During the workshop we will first dedicate a ritual to say good-bye to 2023 and then open the doors for 2024. We will use journaling to invite our sub-conscious to express itself and use its input to investigate what we want to see manifesting in 2024. A soul-card (mini-vision-board that we will make on the spot) will allow our souls to speak to us as what wants to come forth in de coming year.

At the end of the workshop you have an inspiring soul-card for 2024 and you will know which message it carries for you. It is a source of guidance to navigate your path in the coming year.

What to expect?

 • Over 4 hours of dedicated me-time to mindfully create your 2024
 • An intuitive mix of mantra chanting, meditation, dance/free movement, and journaling… all to prepare you to receive your souls message
 • Sharing circle – a safe and welcoming setting in which you are invited to share your story and whatever comes up
 • Group coaching
 • A self-made soulcard to take home with a personal message for you from your soul
 • Inspiration & relaxation & fun

Follow-up mentoring as unique bonus

The follow-up mentoring consists of a number of e-mails drafted with care and attention that I will send to you throughout the year. The e-mails provide you with information about the seasons and how to consult your soulcard as a source of inspiration for what wants to manifest during the coming year. The mentioned assignments and suggestions for rituals have no obligation. It’s up to you how much time you want to dedicate to your growth process. And in case you get stuck, I’m there for you. We can plan a 1 on 1 coaching session to get you moving forward again.

General Information

When?

Wednesday, 27 December 9:00-13:30 (Svaha Yoga Downtown Studio)
Wednesday, 27 December 17:00-21:30 (Svaha Yoga Downtown Studio)
NEW DATE: Sunday 14 January 13:30-18:00 uur (The Crossboat at De Ceuvel)

What to bring?

 • Notebook and pen for journaling
 • The outcome of your homework assignment in preparation for the workshop
 • Comfortable clothing in which you can sit and move with ease
 • Anything else that will make you feel comfortable and happy, including chocolate and cookies or whatever little snacks you feel like sharing. I will take care of hot tea and water.

Investment?
EUR 69,-
That includes:

 • Personal guidance before and during the workshop
 • All materials to craft your soulcard
 • Tea, water and snacks/sweets
  Please bring your own sandwiches or easy (finger) food if the timeframe of 4 hours is too long to “survive” without eating.
 • Follow-up mentoring throughout the entire year consisting of e-mails with valuable information and inspiration

Min number of participants: 5
Max number of participants: 10

Sign up?