Creëer jouw 2023 met een soulcard*

*Dat is een mini vision board met een persoonlijke boodschap van jouw ziel over welke koers jij mag gaan varen in 2023

*** English text & sign-up options below   ***

Ik hoef niets meer te lezen en doe graag mee!

Herken je dit? Het einde van het jaar is in zicht. Er komt een cyclus tot z'n einde. Je neemt je altijd voor om daar eens goed bij stil te staan en te evalueren wat het jaar je heeft gebracht. Wat heb je geleerd? Waar ben je gegroeid? Wat heeft pijn gedaan? Wat mag je loslaten? Maar je hebt het zó ontzettend druk! Je weet dat het goed voor je zou zijn dit te doen, want je mist een bepaald gevoel van “tevredenheid” of “dankbaarheid” over hoe het is gegaan in 2022. Je hebt de neiging om onbewust te focussen op wat er allemaal niet was of wat er nog niet is of je raakt gewoon verstrikt in de te blussen brandjes van alledag… best naar. Je wou dat je net zo natuurlijk en sierlijk het jaar kon loslaten zoals de bomen hun blaadjes laten vallen. Naja, normaliter dan, dit jaar blijven de blaadjes ook lang plakken… Maar je begrijpt wat ik bedoel.

Wat als er een manier is om af te ronden en bewúst het nieuwe jaar in te gaan waardoor je meer voldoening gaat ervaren?

Ik werk al een paar jaar met een soulcard. Dat is een mini vision board met een persoonlijke boodschap van mijn ziel over welke koers ik in het komende jaar mag gaan varen. Ik zet de kaart op een opvallende plek in m’n huis waardoor ik hem regelmatig zie en per seizoen tune ik in op wat er aandacht nodig heeft. Op die manier creëer ik heel organisch, afgestemd op de energie van elk seizoen samen met m’n ziel een bewust en voldoening gevend jaar. Elk jaar als ik terugblik, heb ik zó veel mogen ontvangen: mooie dingen en soms ook pittige lessen, maar dankbaarheid overheerst.

Dat gun ik jou ook.

Als je wilt ervaren hoe je een soulcard maakt en hoe je jouw persoonlijke boodschap het jaar door levend houdt, dan is deze workshop voor jou.

Anderen over Creëer jouw JAAR

"Het maken van de soulcard heeft me op een heel intuïtieve manier geholpen om een verlangen - dat nog grotendeels in mijn onderbewuste lag verscholen - meer zichtbaar en voelbaar te maken. De nazorg van Karolien (ieder seizoen een uitgebreide mail) gaf me goed handvaten hoe ik de energie van dat seizoen kon gebruiken om mijn verlangen daadwerkelijk in mijn leven te brengen. Dat is voor een deel gelukt, en daar ben ik trots op en dankbaar voor. Het maken van de soulcard vond ik zo'n fijn ritueel dat ik dit jaar weer meedoe!" - Tessa
"Ik had echt nooit verwacht dat ik, iemand die best wel analytisch en ratio-georiënteerd is, zoiets kan maken. Ik vind de kaart echt goed gelukt en het is zo fijn om hierin een herinnering te vinden van wat ik belangrijk vind en waarom." - anoniem

Waarom zou je deze workshop willen?

 • Omdat je je zelf 4 uur tijd cadeau wilt geven om bewust stil te staan bij wat er in 2023 wil ontstaan
 • Omdat je wilt leren luisteren naar het fluisteren van je hart, je ziel
 • Omdat je verlangt naar meer flow en minder moeten
 • Omdat je je wilt laten meenemen voorbij je rationele – “bucket list” – denken naar een intuïtief en creatief deel in jou
 • Omdat je juist dát creatieve en intuïtieve deel aan het stuur wilt gaan zetten
 • Omdat je er zelf geen ruimte voor kan maken en je een leuke stok achter de deur nodig hebt

Wat is belangrijk om te weten?

Afronden – een belangrijke stap VÓÓR dat we gaan creëren
In eigen tijd met (schrijf)opdrachten die je per mail van mij ontvangt, rond je het afgelopen jaar af. Neem je werk mee naar de workshop.

Door goed af te ronden ontstaat er energetisch ruimte om het nieuwe vorm te geven. Als we blijven vasthouden aan dingen, als we het niet kunnen laten gaan en onze handen (ons hart) niet kunnen openen, dan is de kans groot dat we ook niet (volledig) kunnen ontvangen waar we naar verlangen. Helen Schuman verwoord het passend in A Course in Miracles:

It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.

Creëren met een mini-vision-board
Tijdens de workshop nemen we afscheid van 2022 en openen we de deuren voor 2023. Door middel van flow-schrijven nodigen we ons onderbewuste uit zich te laten horen. Met behulp van een soulcard (een mini-vision-board die we ter plekke maken) laten we onze ziel spreken over wat er in 2023 mag gaan ontstaan.

Aan het einde van de workshop heb je een inspirerende soul-card voor 2023 waarvan je weet wat hij voor jou betekent en die je gedurende het jaar de wegwijst.

Algemene Informatie

Wanneer?
28 december 9:00-13:00 uur
28 december 17:00-21:00 uur

Waar?
Svaha Yoga Downtown Studio
Begijnensteeg 1, Amsterdam

Wat kan je verwachten?

 • 4 uur tijd voor jezelf om jouw koers voor 2023 te gaan bepalen
 • Groepscoaching
 • Een intuitieve mix van yoga, meditatie, dansen en vrij bewegen
 • Sharing cirkel – een veilige en uitnodigende setting waarin je wordt uitgenodigd je verhaal te doen en te delen wat zich aandient
 • Flowschrijven, dus neem je notitieboekje en pen mee
 • Een zelf gemaakte soul-card om mee naar huis te nemen
 • Uitleg over hoe je de soul-card gedurende het jaar kan gebruiken en hoe je de soulcard kan raadplegen als bron van inspiratie voor hetgeen dat wil gaan manifestern in het komende jaar.
 • Inspiratie & ontspanning & plezier

Wat neem je mee?

 • Een schrijfboekje en pen voor flowschrijven
 • Jouw aantekeningen van de vooraf gemaakte opdracht
 • Comfortabele kleding waarin je vrij kan zitten en bewegen
 • En alles wat je verder nog nodig hebt om je comfortabel en op je gemat te voelen inclusief chocola of andere knabbels die je eventueel wilt delen. Ik zorg voor thee en water.

Investering?
EUR 49,- 

Minimaal: 5 deelnemers
Maximaal: 10 deelnemers

Aanmelden?


 ***** ENGLISH ***** ENGLISH ***** 

Create your 2023 with a soulcard*

*That's a mini vision board with a personal message form your soul about what wants to unfold in 2023

I don't need to read any further. I'm in!

Do you recognize this? The year is drawing to an end. And that means that a cycle is completing, too. You've always wanted to take time to contemplate and evaluate what the past year has brought to you. Wat dit you learn? Where did you grow? What was painful? What can you let go of? But you're so busy! You know it would be good for you to do this, because you long for a certain feeling of  "contentment" or "gratefulness" about how things evolved in 2022. However, you tend to focus on what's missing or what's not in place yet, or you simply get lost in managaing the challenges of everyday life... quite discouraging. You wish that you could let go of the year as naturally and gracefully as trees let go of their leaves. Well, normally that is, because this year those leaves stick around quite long as well... But you get what I mean, don't you?

What if there was a way to complete the year and consciously move into the next year which will give you that sense of satisfaction? 

I've been using soulcards for several years now. A soulcard is a mini vision board with a personal message form your soul about what wants to unfold in the next year. I put it somewhere in my home where I can see it regularly and each season I atune myself to what needs attention at that moment. This way, organically, in harmony with the energies of the season and together with my soul I consciously create a satisfying year. Each year when I look back I notice that I have received só much: beautiful things and sometimes tough lessons, but gratefulness predominates.

I wish for you to have the same experience.

If you want to experience how to make a soulcard and how you can incorporate it's personal message in your daily life, then this workshop is for you.

Why would you want that?

 • Because you want to gift yourself with 4 hours of me-time to contemplate on what wants to unfold in 2023
 • Because you want to learn how to listen to your heart, your soul
 • Because you long to experience more flow and less sturggle
 • Because you want to move beyond the rational - bucketlist - thinking mind to a intuitive and creative part of you
 • Because you want exactly that creative and intutive part of you taking the lead
 • Because you want to create time and space for this

What's important to know?

Completing – an important step BEFORE we start to create
Before we meet, you will receive an assignment by e-mail that will support you in completing your 2022. Please, bring your work to the workshop.

Only when something is completed space will open up for something new to arise and find its way into our lives. If we hold on to old things, if we cannot let go and open our hands (and heart), the chances of being able to (fully) receive what we long for remains small. Helen Schuman puts it adequately in A Course in Miracles:

It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.

Creating with a mini-vision-board
During the workshop we will dedicate a ritual to say good-bye to 2022 and open the doors for 2023. We will use journaling to invite our sub-conscious to express itself and use its input to investigate what we want to see manifesting in 2023. A soul-card (mini-vision-board that we will make on the spot) will allow our souls to speak to us as what wants to come forth in de coming year.

At the end of the workshop you have an inspiring soul-card for 2023 and you will know which message it carries for you. It is a source of guidance to navigate your path in the coming year. You will also know what to do with this input and how to continue creating your 2023 as time evolves.

General Information

When?
28 December 9:00-13:00 
28 December 17:00-21:00 

Where?
Svaha Yoga Downtown Studio
Begijnensteeg 1, Amsterdam

What to expect?

 • 4 hours of dedicated me-time to mindfully create your 2023
 • Group coaching
 • A intuitive mix of yoga, meditation and/or free movement
 • Sharing circle – a safe and welcoming setting in which you are invited to share your story and whatever comes up
 • Journalling, so bring your notebook and pen
 • A self-made soulcard to take home with a personal message for you from your soul
 • Explanation on how to use the soul-card through-out the year and how to connect with it as a source of inspirtion with regards to what wants to manifest during the year to come.  
 • Inspiration & relaxation & fun

What to bring?

 • Notebook and pen for journaling
 • The outcome of your homework assignment in preparation for the workshop
 • Comfortable clothing in which you can sit and move with ease
 • Anything else that will make you feel comfortable and happy, including chocolate and cookies or whatever little snacks you feel like sharing. I will take care of hot tea and water.

Investment?
EUR 49,-

Min number of participants: 5
Max number of participants: 10

Sign up?