Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Me Time – yoga & coaching (hierna MTYC) en deelnemer met betrekking tot de producten en diensten van MTYC. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door MTYC. Bij een overeenkomst van deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. MTYC: (mede-) organisator van yogalessen, coachingsessies, retreats en workshops alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee bovenstaande activiteiten worden georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers. MTYC is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62205846.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door MTYC.
 4. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen MTYC en de deelnemer die ontstaat door (online) inschrijving van deelnemer.
 5. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan MTYC  verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan de activiteiten van MTYC.
 6. Activiteiten van MTYC :
 • Yogalessen: groeps- en individuele lessen waarin de beoefening van yoga centraal staat.
 • Coachingsessies: groeps- en individuele sessies waarin de coaching van deelnemers centraal staat.
 • Workshops: bijeenkomsten van meerdere uren voor yoga en coaching
 • Retreats: meerdaagse bijeenkomsten op locatie voor yoga en coaching

Artikel 2 Overeenkomst van deelname

 1. Een overeenkomst tussen MTYC en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit (online) inschrijving van deelnemer.
 2. Voor MTYC ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MTYC. Wijziging van een overeenkomst kan voor de deelnemer kosten met zich meebrengen. Een overeenkomst tussen MTYC en de deelnemer bestaat uit:
 • (online) inschrijving en
 • voor retreats en coachingstrajecten een ingevulde en getekende aanvullende overeenkomst

Artikel 3 Deelnamekosten

 1. De deelnemer is deelnamekosten verschuldigd na aanmelding voor een activiteit van MTYC en ontvangst van de factuur voor de betreffende kosten.
 2. De actuele prijzen staan op de website van MTYC.
 3. MTYC behoudt zich het recht voor deze prijzen eenzijdig te wijzigen.
 4. Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde overeenkomsten.
 5. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de deelnemer alle kosten, die MTYC of een door MTYC ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat de deelnemer aan MTYC verschuldigd is, aan MTYC verschuldigd.
 6. MTYC heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Annulering van deelname

 1. In het geval dat deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit, dient hij MTYC zo vroeg mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 2. Bij afzegging van een één op één afspraak kan de deelnemer tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren.
 3. Bij annulering van een workshop gelden de volgende voorwaarden:
 • Annuleringen ontvangen tot 2 dagen voor de start van een workshop worden voor de helft vergoed.
 • Annuleringen ontvangen binnen 2 dagen voor de start van een workshop worden niet vergoed.
 • Mocht er een wachtlijst zijn voor een workshop en iemand anders kan de vrijkomende plek vullen, of de oorspronkelijke deelnemer draagt een andere persoon aan, dan kan MTYC beslissen af te wijken van bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

4. Bij annulering van een retreat gelden de volgende voorwaarden:

 • Annuleringen ontvangen tot 60 dagen voor de start van een retreat worden volledig vergoed, behalve EUR 50,- administratiekosten.
 • Annuleringen ontvangen binnen 60 dagen voor de start van een retreat worden niet vergoed.
 • Kosten kunnen mogelijk worden verhaald op een annuleringsverzekering, mits deelnemer deze ten tijde van boeking heeft afgesloten. Hiervoor is hij zelf verantwoordelijk.
 • Mocht er een wachtlijst zijn voor de retreat of de oorspronkelijke deelnemer kan iemand anders aandragen, dan kan MTYC beslissen af te wijken van bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan yogalessen, coachingsessies, workshops en retreats geschiedt op eigen risico.
 2. MTYC en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van MTYC en haar medewerkers, is MTYC niet aansprakelijk.
 4. Deelnemer dient MTYC in te lichten over fysieke en psychische gezondheidsklachten (ook uit het verleden) die van invloed zouden kunnen zijn op de deelname aan een yogales, coachingsessie, workshop of retreat.
 5. MTYC is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer  mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een yogales, coachingsessie, workshop of retreat.
 6. MTYC is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer  mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een yogales, coachingsessie, workshop of retreat, die is veroorzaakt door een andere deelnemer.
 7. Adviezen en opdrachten tijdens een yogales, coachingsessie, workshop of retreat zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen verantwoordelijkheid en risico opgevolgd.
 8. MTYC behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een yogales, coachingsessie, workshop of retreat.
 9. MTYC is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een yogales, coachingsessie, workshop of retreat.
 10. MTYC is niet verzekerd voor schade van de deelnemer. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een yogales, coachingsessie, workshop of retreat.
 11. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een yogales, coachingsessie, workshop of retreat is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 6 Website, disclaimer en privacy

 1. MTYC respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (hierna de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. MTYC gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal MTYC de gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 3. MTYC zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van MTYC en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.MTYC.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel MTYC de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan MTYC niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door MTYC, tenzij er aan de zijde van MTYC sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.MTYC.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door MTYC gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MTYC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.MTYC.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MTYC.

Artikel 7 Klachten

 1.  De deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van MTYC zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij MTYC te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij MTYC (Stuyvesantstraat 21-I, 1058 AJ Amsterdam of karolien@mtyc.nl) onder vermelding van de activiteit, locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. MTYC beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk.
 4. Indien MTYC verwacht een langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na de constatering hiervan.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig Artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 8 Wijzigingen en geschillen

 1. MTYC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van MTYC.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door MTYC.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist MTYC.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het MTYC toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.